• Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα -Ν.2472/1997.

  Α. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών, συλλέγει και θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Ι.&Φ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΕ” με τα σήματα “FLORA.” αποκλειστικά για τον σκοπό του Προγράμματος “club card”.
  Β. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της έγγραφης αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα (σε περίπτωση δε ηλεκτρονικής αίτησης με τη συμπλήρωση και αποστολή αυτής μέσω e-mail), το μέλος παρέχει αυτοδίκαια στην Ι.&Φ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΕ την συναίνεσή του σύμφωνα με το Ν. 2472/97 για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν, αποκλειστικά για τον σκοπό του Προγράμματος “club card”.
  Γ. Η Ι.&Φ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΕ δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των Μελών στις συνεργαζόμενες εταιρείες -παροχείς προσφορών του Προγράμματος για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους καθώς και σε εξειδικευμένες εταιρείες για σκοπούς marketing και προώθησης των προϊόντων της.
  Δ. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα Μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  Ε. Η Ι.&Φ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΕ και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες , δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας των κατόχων των καρτών που δηλώθηκαν στην αίτηση για σκοπούς προώθησης των προϊόντων της και αποστολής διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων με κάθε μέσο.

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Το πρόγραμμα FLORA CLUB CARD της εταιρείας Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ, με έδρα τη Μύκονο (Αεροδρόμιο Μυκόνου 84600), είναι πρόγραμμα παροχών (“Bonus”), προσφορών, προνομίων & υπηρεσιών προς τους συχνούς πελάτες των super market FLORA με τη συλλογή και εξαργύρωση Πόντων.
  2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος (“Όροι”) ρυθμίζουν τον τρόπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ως και τον τρόπο συγκέντρωσης πόντων και εξαργύρωσης αυτών με εκπτώσεις. Οι εν λόγω Όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μονομερώς από την Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ κατά την διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Η Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ θα ενημερώνει τα Μέλη για κάθε αλλαγή στους Όρους με την αναδημοσίευση αυτών σε κάθε επόμενη έκδοση του παρόντος.
  3. Διευκρινίζεται ότι ο πόντος είναι μονάδα υπολογισμού του Προγράμματος. Ο τρόπος συλλογής και εξαργύρωσης πόντων, θα καθορίζονται αποκλειστικά από την Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ. Η Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, όπως μεταβάλει μονομερώς και οποτεδήποτε τα παραπάνω δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθεί άμεση γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών στα μέλη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ: www.mykonos-flora.gr και των σχετικών εντύπων.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι πελάτες της Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ. Η ιδιότητα Μέλους δεν ισχύει για νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, εταιρείες κάθε είδους, ως και ατομικές επιχειρήσεις.
  2. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο.
  3. Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής, τα Μέλη αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους.
  4. Η Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιανδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΟΝΤΟΙ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ
  1. Οι πόντοι διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
  Α. Πόντοι Τζίρου: αφορούν στους πόντους που συγκεντρώνονται με βάση τη συνολική αξία κάθε συναλλαγής και υπολογίζονται ως εξής: 1 πόντος
  κάθε 3€ αγορών, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της συναλλαγής είναι άνω των 7€.
  Β. Πόντοι προϊόντων: αφορούν στους πόντους που συγκεντρώνονται με κριτήριο την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και θα αναγράφονται,
  όταν ισχύουν, σε ειδική σήμανση στα σημεία πώλησης των προϊόντων.
  2. Οι πόντοι καταχωρούνται μόνο στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του μέλους που προέβη στη σχετική αγορά. Τα Μέλη δεν δύνανται να μεταβιβάσουν τους πόντους με οποιονδήποτε τρόπο ή να τους εκχωρήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να τους συνδυάσουν με πόντους άλλου Μέλους προκειμένου να λάβουν από κοινού μία προσφορά.
  3. Οι πόντοι δεν έχουν εμπορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οποιαδήποτε εκποίηση (πώληση, ανταλλαγή κλπ.) πόντων ή προσφορών θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
  4. Σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος κατά τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους, όλοι οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί ακυρώνονται αυτόματα και δεν είναι πλέον ανταλλάξιμοι με προσφορές.
  5. Οι πόντοι ανταλλάσσονται με εκπτώσεις, προσφορές, προνόμια & υπηρεσίες, που προσφέρει η εταιρεία Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ, καθώς και άλλες εταιρείες που μπορεί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως παροχείς προσφορών του Προγράμματος. Κάθε τρίτος παροχέας προσφορών δύναται να αποσυρθεί από το Πρόγραμμα οποτεδήποτε.
  6. Με τη χρήση των προσφορών από τα Μέλη, γίνεται αυτόματη αφαίρεση των αντίστοιχων πόντων από τον Λογαριασμό τους.
  7. Οι συγκεντρωθέντες πόντοι εμφανίζονται στην απόδειξη του Μέλους μετά την πραγματοποίηση αγοράς. Κάθε μέλος δύναται να ενημερώνεται για τους πόντους που έχει συγκεντρώσει απευθυνόμενο στους υπευθύνους των καταστημάτων Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ.
  8. Κάθε Μέλος του Προγράμματος πρέπει να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο ταμείο κατά την πραγματοποίηση αγορών, διαφορετικά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των πόντων στο λογαριασμό του.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ
  1. Τα Μέλη πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τον επαρκή αριθμό πόντων, που απαιτείται για την παραλαβή του δώρου τους, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες εξαργύρωσης πόντων.
  2. Δώρα που χάθηκαν ή κλάπηκαν, δεν αντικαθίστανται ή επανεκδίδονται από την Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ, ούτε επιστρέφεται η αξία τους.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Η Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει το Πρόγραμμα μονομερώς και οποτεδήποτε μετά την προηγούμενη γνωστοποίηση ενός (1) μηνός προς τα Μέλη.
  2. Σε περίπτωση πτώχευσης, εξαγοράς, συγχώνευσης, λύσης με οιονδήποτε τρόπο της Ι.&Φ. Κονταράτου το Πρόγραμμα ακυρώνεται αυτόματα και ταυτόχρονα ακυρώνονται οι λογαριασμοί και όλοι οι συγκεντρωθέντες πόντοι των Μελών. Ως εκ τούτου, η Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ ουδεμία υποχρέωση θα έχει πλέον έναντι των Μελών, αλλά ούτε και τα Μέλη θα δύνανται να εγείρουν οιαδήποτε αξίωση κατά της Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ.
  3. Η ευθύνη της Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ έναντι των Μελών αναφορικά με το Πρόγραμμα είναι περιορισμένη. Η Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη-ακόμη και για αμέλεια-για οποιαδήποτε ζημία αρχική ή επιγενόμενη που απορρέει από την χρήση και εφαρμογή του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ , συμβατική ή εξωσυμβατική ή άλλη, προς αποζημίωση των Μελών για ζημίες, απώλειες ή έξοδα, που προέκυψαν από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου πίστωση του Λογαριασμού του Μέλους με τους πόντους που αντιστοιχούν στη επίδικη προσφορά. Η Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ δεν ευθύνεται για αποθετικές ζημίες.
  4. Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων (ονόματος, επιθέτου, διεύθυνση κλπ).
  5. Η Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και του περιεχομένου των Όρων κατά την εκτύπωση του εν λόγω εντύπου ή άλλων σχετικών εντύπων του Προγράμματος.
  6. Τους Όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, ως και την εν λόγω έννομη σχέση μεταξύ Ι.&Φ. Κονταράτου ΑΕ και Μελών διέπει το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών, που θα προκύψουν λόγω της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ορίζονται τα Δικαστήρια της Σύρου.

  Όροι Χρήσης Flora Club Card

  Καταστήματα

  Δείτε τα τρία καταστήματά μας, στη Μύκονο

  Αεροδρόμιο Μυκόνου
  Άνω Μερά
  Βόθωνας

  84600 mykonos

  Χαρίστε τα δώρα σας, επιλέγοντας από τη μεγαλύτερη κάβα και delicatessen της Μυκόνου, με τις νέες, πολυτελείς συσκευασίες 84600. Βρείτε τις στο κατάστημα Flora Αεροδρομίου.

  84600 Mykonos

  mykonosOnly